การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในประเทศไทย
นาe Lชิ่มLบอะ
#1
นาe Lชิ่มLบอะ
12-06-2011 - 21:18:04

#1 นาe Lชิ่มLบอะ  [ 12-06-2011 - 21:18:04 ]
ผมไปเจอมาในวิกิพีเดีย นิกายโรมันคาทอลิก ในสมัยนั้นน่าเศร้ามาก

ศาสนาคริสต์ ได้เริ่มเผยแพร่ในประเทศไทย โดยบาทหลวงมิชชันนารีชาวยุโรป ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 16-17 เป็นนิกายโรมันคาทอลิก

จากข้อมูลของสหสมาคมพระคริสตธรรม ในปี พ.ศ. 2541 (ค.ศ. 1998) ประเทศไทยมีผู้นับถือศาสนาคริสต์ประมาณ 1.7% ของประชากรทั้งหมด

การเผยแพร่นิกายโรมันคาทอลิกในประเทศไทย

ศาสนาคริสต์เข้ามาในประเทศไทยยุคเดียวกับการล่าอาณานิคมของจักรวรรดินิยม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โปรตุเกส สเปน และเนเธอร์แลนด์ ที่กำลังบุกเบิกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งนอกจากกลุ่มที่มีจุดประสงค์ทางการเมืองและเศรษฐกิจแล้ว ยังมีบางกลุ่มที่มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ศาสนาคริสต์ โดยเฉพาะนิกายโรมันคาทอลิกเข้ามาเผยแพร่ บางประเทศบางสมัยปิดกั้นการเผยแพร่ บางประเทศบางสมัยเปิดเสรีแต่ผู้คนยังไม่นิยมเข้ารีต ขณะที่บางประเทศผู้คนส่วนใหญ่ยอมรับนับถือศาสนาคริสต์ พร้อมกับการครอบงำทางการเมืองและเศรษฐกิจแล้ว เช่น ฟิลิปปินส์ มาเก๊า ฯลฯ

ต่อมา ฝรั่งเศส เข้ามาได้เมืองขึ้นในอินโดจีน เช่น เวียดนาม กัมพูชา ลาว โดยลักษณะเดียวกับโปรตุเกสและสเปน คือล่าเมืองขึ้นและเผยแพร่ศาสนาพร้อมกัน แต่ไม่ประสบผลสำเร็จนัก ทำให้อิทธิพลของศาสนาคริสต์ในกลุ่มประเทศนี้มีน้อย อาจเพราะการมุ่งผลทางการเมืองและเศรษฐกิจของผู้ปกครองจักรวรรดินิยมทั้งก่อนหน้าและขณะนั้น ทำให้จุดมุ่งหมายที่ดีงามทางศาสนาถูกผู้คนในประเทศพื้นเมืองตั้งทัศนคติว่ามีเจตนาแอบแฝงเสียส่วนใหญ่ ไม่ว่ามิชชันนารีจะมีเจตนาแอบแฝงจริงหรือไม่ก็ตาม

ขณะที่ประเทศไทยรอดพ้นจากการเป็นเมืองขึ้น ส่วนหนึ่งอาจเพราะการเปิดเสรีในการเผยแพร่ศาสนา ทำให้ลดความรุนแรงทางการเมืองลง

ศาสนาคริสต์ที่เผยแพร่ในไทยเป็นครั้งแรกตรงกับสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชา ประมาณ พ.ศ. 2127 (ค.ศ. 1584) โดยนิกายแรกที่เข้ามาเผยแพร่คือนิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีทั้งคณะโดมินิกัน (Dominican) คณะฟรังซิสกัน (Franciscan) และคณะเยซูอิต (Jesuit) บาทหลวงส่วนมากมาจากโปรตุเกส

ระยะแรกที่ยังถูกปิดกั้นทางศาสนา มิชชันนารีจึงเน้นการดูแลกลุ่มคนชาติเดียวกัน กระทั่งรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประเทศไทยได้มีสัมพันธภาพอันดีกับฝรั่งเศส ตรงกับรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ทำให้มีจำนวนบาทหลวงเข้ามาเผยแพร่ศาสนามากขึ้น และการแสดงบทบาททางสังคมมากขึ้น บ้างก็อยู่จนแก่หรือตลอดชีวิตก็มี

ด้านสังคมสงเคราะห์ มีการจัดตั้งโรงพยาบาล ด้านศาสนา มีการตั้งโรงเรียนสำหรับสามเณรคริสเตียน]] เพื่อผลิตนักบวชพื้นเมือง และมีการโปรดศีลบวชให้นักบวชไทยรุ่นแรก และจัดตั้ง คณะภคิณี คณะรักไม้กางเขน

เมื่อสิ้นรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแล้ว ศาสนาคริสต์กลับไม่ได้รับความสะดวกในการเผยแพร่ศาสนาเช่นเดิม เพราะถูกจำกัดขอบเขต ถูกห้ามประกาศศาสนา ถูกห้ามเขียนหนังสือศาสนาเป็นภาษาไทย และภาษาบาลี ประกอบกับพม่าเข้ามารุกรานประเทศไทย บาทหลวงถูกย่ำยี โบสถ์ถูกทำลาย มิชชันนารีทั้งหลายรีบหนีออกนอกประเทศ การเผยแพร่ศาสนาคริสต์ยุติในช่วงเสียเอกราชให้พม่า

กระทั่งพระเจ้าตากสินมหาราชกอบกู้เอกราชสำเร็จ แม้การเผยแพร่ศาสนาคริสต์เริ่มต้นขึ้นใหม่ แต่เพราะประเทศกำลังอยู่ในภาวะสร้างบ้านเมืองขึ้นใหม่ จึงไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร

เมื่อเข้าสู่ราชวงศ์จักรีแล้ว ชาวคริสต์อพยพเข้ามามากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงเปิดเสรีการนับถือศาสนา และทรงประกาศพระราชกฤษฎีกา ให้ทุกคนมีสิทธิในการนับถือศาสนาใดก็ได้

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แม้ว่าสัมพันธภาพระหว่างไทยกับฝรั่งเศสไม่ดีนัก แต่พระองค์ก็ทรงรับรองมิสซังโรมันคาทอลิกเป็นนิติบุคคล

ด้านสังคมสงเคราะห์ในรัชสมัยนี้ ทรงพระราชทานเงินทุนในการก่อสร้างโรงเรียน]] เกิดโรงเรียนอัสสัมชัญ ในพ.ศ. 2420 (ค.ศ.1877) ภายหลังเกิดโรงเรียนอีกหลายแห่ง เช่น โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โรงเรียนเซ็นต์ฟรังซิสซาเวียร์ และโรงเรียนพยาบาลเซนต์หลุยส์

การเผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์ในประเทศไทย

คณะเผยแพร่ของนิกายโปรเตสแตนต์กลุ่มแรกที่เข้ามาประเทศไทยตามหลักฐานที่ปรากฏคือศิษยาภิบาล 2 ท่าน ศาสนาจารย์ คาร์ล ออกัสตัส เฟรดเดอริค กุตสลาฟ เอ็ม.ดี (Rev. Carl Frildrich Augustus Gutzlaff) ชาวเยอรมัน จาก สมาคมเนเธอร์แลนด์มิชชันนารี (Netherland Missionary Society) และศาสนาจารย์ จาคอบทอมลิน (Rev. Jacob Tomlin) ชาวอังกฤษ จาก สมาคมลอนดอนมิชชันนารี (London Missionary Society) มาถึงประเทศไทยเมื่อ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2371 (ค.ศ. 1828) ทั้งสองท่านช่วยกันเผยแพร่ศาสนาด้วยความเข้มแข็ง

ต่อมาจึงมีศาสนาจารย์จาก คณะอเมริกันบอร์ด (The American Board of Commissioners for Fcreign Missions หรือ A. B. C. F. M) เข้ามา

ในบรรดานักเผยแพร่ศาสนานั้น ผู้เริ่มต้นสัมพันธภาพที่ดีและยาวนานที่สุดระหว่างคนไทยกับศาสนาคริสต์คือ ศาสนาจารย์แดน บีช บรัดเลย์ เอ็ม ดี (Rev. Dan Beach Bradley, M. D.) หรือ หมอบรัดเลย์ (คนไทยมักเรียกว่า หมอปลัดเล) ซึ่งเป็นเพรสไบทีเรียนในคณะอเมริกันบอร์ด เข้ามากรุงเทพฯ (ขณะนั้นเรียกว่า บางกอก) พร้อมภรรยา เมื่อ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2378 (ค.ศ. 1835)

ตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในประเทศไทยได้สร้างคุณประโยชน์มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางการแพทย์และการพิมพ์ ทั้งรักษาผู้ป่วยไข้ทรพิษและอหิวาตกโรค นำการผ่าตัดเข้ามาครั้งแรก การทดลองปลูกฝีดาษในประเทศไทย ริเริ่มการสร้างโรงพิมพ์ เริ่มจากจัดพิมพ์ใบประกาศห้ามฝิ่น และจัดพิมพ์หนังสือ "บางกอกกาลันเดอร์" ซึ่งเป็นจดหมายเหตุรายวัน กล่าวได้ว่า ความเชื่อมั่นของชาวไทยต่อการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ เกิดจากคณะสมาคมอเมริกันมิชชันนารีนำความเจริญเข้ามาควบคู่ไปกับการเผยแพร่ศาสนา

มิชชันนารีที่สำคัญอีก 2 กลุ่มได้แก่ คณะอเมริกันแบ็พติสมิชชัน (The American Baptist Mission) เป็นผู้ก่อตั้ง คริสตจักรโปรเตสแตนต์แห่งแรกในกรุงเทพฯ เมื่อประมาณกลางปี พ.ศ. 2380 (ค.ศ. 1837) และจัดพิมพ์หนังสือภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งออก หนังสือพิมพ์ "สยามสมัย"
และคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนบอร์ด (The American Presbyterian Board) เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่นำความเจริญสู่ประเทศไทย เช่น ดร. เฮ้าส์ (Samuel R. House) นำการใช้อีเทอร์เป็นยาสลบครั้งแรกในประเทศไทย ขณะที่ ศาสนาจารย์แมตตูนและภรรยา (Rev. and Mrs. Stephen Mattoon) ริเริ่มเปิดโรงเรียนแบบเช้าไปเย็นกลับ ซึ่งต่อมาได้รวมกับโรงเรียนประจำของมิชชัน และพัฒนาต่อมาเป็นโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยในปัจจุบัน

กิจการเกี่ยวกับพระคริสตธรรมคัมภีร์

สมาคมพระคริสตธรรมไทย ซึ่งเป็นสมาชิกของสหสมาคมพระคริสตธรรม ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2509

อ้างอิง

ภาควิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
1.^ Bible Society Work in Thailand
2.^ McFarland. 1928: 10-26
3.^ McFarland. 1928: 27-34
4.^ McFarland. 1928: 35-50

แหล่งอ้างอิงทั้งหมด
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

ยาวไปหน่อยนะครับ อ่านแต่ข้างบนแล้วกันนะครับ (เฉพาะโรมันคาทอลิก กับ โปเตสแตนท์)
 806355


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2011-07-14 17:09:53

Reno
#2
12-06-2011 - 21:19:22

#2 Reno  [ 12-06-2011 - 21:19:22 ]อ้อ......ไม่รู้เรื่อง..พี่..หรือ...น้อง...เป็นคริสหรือครับสถิต ณ BNS
นาe Lชิ่มLบอะ
#3
นาe Lชิ่มLบอะ
12-06-2011 - 21:20:36

#3 นาe Lชิ่มLบอะ  [ 12-06-2011 - 21:20:36 ]
งง เรป บน อะครับ


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2011-06-12 21:21:54

Reno
#4
12-06-2011 - 21:21:37

#4 Reno  [ 12-06-2011 - 21:21:37 ]โทดครับที่ทำให้ งงสถิต ณ BNS
cherryjung
#5
12-06-2011 - 21:22:27

#5 cherryjung  [ 12-06-2011 - 21:22:27 ]

ถึงเราก็ศาสนาพุทธ ก็อ่านมาเป็นความรู้ก็ได้

เราชอบ โบสถ์คริสต์มากกว่าวัดของศาสนาพุทธ

ซะอีก ! ความรู้รอบตัว! . .. เคยพูดกับตัวเองบ่อยๆ

ว่าโตขึ้น จะมานับถือศาสนาคริสต์ แต่ตอนนี้คงไม่ได้

ละหว่า ? ! .. . เราไม่ใช่พวกใจแคบนะ = =


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2011-07-14 17:25:07


나야 나
นาe Lชิ่มLบอะ
#6
นาe Lชิ่มLบอะ
12-06-2011 - 21:28:58

#6 นาe Lชิ่มLบอะ  [ 12-06-2011 - 21:28:58 ]
ขุดๆ ชาวคริสต์จะได้รู้เรื่องการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ในไทย


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2011-07-14 17:10:50

นาe Lชิ่มLบอะ
#7
นาe Lชิ่มLบอะ
12-06-2011 - 21:35:26

#7 นาe Lชิ่มLบอะ  [ 12-06-2011 - 21:35:26 ]
ดันโว้ยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย


cherryjung
#8
12-06-2011 - 21:48:55

#8 cherryjung  [ 12-06-2011 - 21:48:55 ]

ช่วยดัน! ก่อนล่าจาก!.나야 나
pplammm
#9
12-06-2011 - 21:58:47

#9 pplammm  [ 12-06-2011 - 21:58:47 ]
พวกใจแคบมันเยอะ ศาสนาไหนก็สอนให้คนเป็นคนดีอยู่แล้ว


นาe Lชิ่มLบอะ
#10
นาe Lชิ่มLบอะ
13-06-2011 - 14:02:33

#10 นาe Lชิ่มLบอะ  [ 13-06-2011 - 14:02:33 ]
ก็จริงนะ แต่ศาสนาแต่ละศาสนา ก็มีคำสอนที่แตกต่างกัน มันก็แล้วแต่ว่าใครจะรับคำสอนของศาสนานั้นๆได้ไหม ชาวคริสต์เชื่อว่ามนุษย์ทุกคนเป็นพี่น้องกัน จึงมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ และความศรัทธาต่อพระเจ้า ผู้เผยแผ่นั้น อยากให้เพื่อนมนุษย์รู้ว่าพระเจ้าเป็นใคร และรักเราอย่างไร แล้วเราควรจะทำอย่างไร


แก้ไขล่าสุดเมื่อ 2011-07-14 17:11:12

jineframolly
#11
13-07-2011 - 18:50:53

#11 jineframolly  [ 13-07-2011 - 18:50:53 ]
เป็นคริสต์หรอคะ


ladyzaza
#12
13-07-2011 - 18:52:50

#12 ladyzaza  [ 13-07-2011 - 18:52:50 ]

เป็นพุทธ แต่นับถือคริสต์ ไม่ใช่คริสต์ แต่ศรัทธาในคริสต์ !!!
ถ้าเปลี่ยนศาสนาได้เราจะเปลี่ยนARTPOP
fresh_greenich
#13
14-07-2011 - 16:55:31

#13 fresh_greenich  [ 14-07-2011 - 16:55:31 ]
เราคริสต์


นาe Lชิ่มLบอะ
#14
นาe Lชิ่มLบอะ
14-07-2011 - 17:10:18

#14 นาe Lชิ่มLบอะ  [ 14-07-2011 - 17:10:18 ]
quote : jineframolly

เป็นคริสต์หรอคะ


yes


agods
#15
14-07-2011 - 17:18:31

#15 agods  [ 14-07-2011 - 17:18:31 ]
เราอยากบอกว่า ขนาดเราเป็นคริสต์เรายังชอบหลายคำสอนของพุทธเลยนะ
คือทุกศาสนาก็สอนให้คนเป็นคนดีหมดแหละ ไม่ใช่ว่าศาสนาไหนดีกว่าศานาไหนหรอก

คือถ้าอยากเรียนคำสอนลองดูก็หาเพื่อนที่เขาเป็นคริสต์แล้วให้เขาพาไปก็ได้ครับไม่ยาก
ให้เพื่อนพาไปหาคุณพ่อครับให้เขาสอน แล้วจะเชื่อหรือไม่นั้นก็อีกเรื่องนึง  • 1

ลงข้อความได้เฉพาะสมาชิก
ต้องสมัครเป็นสมาชิกและ login เข้าสู่ระบบก่อนถึงจะสามารถลงความเห็นได้
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก